Vacature twee onafhankelijke leden Raad van Toezicht Stichting BEZINNZorg

aandachtsgebied Bestuurlijk

  aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Stichting BEZINNZorg is de afkorting van Boer En Zorg Noord Nederland. Stichting BEZINNZorg wordt gezien als zorgaanbieder en stelt zich ten doel:

Het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het bieden van zorg op zorglocaties (veelal zorgboerderijen) en andere kleinschalige ondernemingen. Deze zorglocaties en daaraan verwante ondernemingen voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem en de zorg die zij bieden sluit aan op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen.

Momenteel vertegenwoordigt Stichting BEZINNZorg ongeveer 190 zorgboerderijen en 1800 cliënten in Friesland, Groningen en Drenthe. Voor diverse trajecten is Stichting BEZINNZorg contractpartner voor zorgkantoren, gemeenten en andere partijen en wordt de zorg door de aangesloten zorglocaties verleend.

Stichting BEZINNZorg is een belangrijke en deskundige partner voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in het kader van de WMO, de jeugd- en de participatiewet.
Het grote voordeel voor de bij Stichting BEZINNZorg aangesloten zorgaanbieders (met name zorgboerderijen) is dat zij niet zelf een complete uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het gebied van zorgverlening werkzaam kunnen zijn.

Bestuur en Toezicht

Stichting BEZINNZorg wordt geleid door directeur/bestuurder en op korte termijn wordt er een adjunct directeur aangesteld. De Bestuurder laat zich bij staan door een raad van advies en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Naast de formele taken van een RvT, zoals het goedkeuren van begroting en jaarrekening, kent de RvT de volgende rollen:

 • benoemen van een directeur/bestuurder;
 • toezicht houden op de continuïteit en op de vervulling van de maatschappelijke functie en de missie van de organisatie;
 • klankbord voor de bestuurder, adviserend en desgevraagd handelend.

De RvT heeft momenteel drie leden en treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Binnen de RvT heeft één lid de financiële portefeuille. Hij is voor bestuurder gesprekspartner vanuit de RvT voor de financiële aangelegenheden, zoals begroting, investeringen en jaarrekening. Daarnaast hebben twee leden van de RvT de remuneratie portefeuille.

In de RvT zijn de functies van leden, met aandacht voor bestuurlijke en kwaliteit -/veiligheidsonderwerpen vacant. De maximale zittingstermijn is vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. Graag komt de RvT in contact met kandidaten (m/v) voor deze posities.

 

Functieprofiel onafhankelijk lid met aandachtsgebied bestuurlijk

Voor het succesvol uitoefenen van deze rol brengt het lid de volgende eigenschappen dan wel ervaring mee:

 • bestuurlijke ervaring in organisaties;
 • kennis van governancestructuren, bestuursrecht, en bestuurlijke verantwoordelijkheden;
 • bindend, gezaghebbend en beschikkend over een regionaal netwerk;
 • het vermogen om onafhankelijk de adviserende rol uit te oefenen;
 • beschikt over eigenschappen om de RvT als eenheid te laten functioneren, waarin elk lid voldoende ruimte ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een “lastig“ gesprek te voeren;
 • beschikt over ruime kennis en ervaring op bestuurlijk gebied;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie kan vervullen;
 • affiniteit met de activiteiten van Stichting BEZINNZorg.

Functieprofiel onafhankelijk lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Voor het succesvol uitoefenen van deze rol brengt het lid de volgende eigenschappen dan wel ervaring mee:

 • ervaring in zorg en/of gemeentelijke organisaties op het gebied van kwaliteit(bewaking) en veiligheid;
 • kennis van kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en compliance in de zorgsector;
 • inzicht in actuele ontwikkelingen en uitdagingen binnen de zorg en gerelateerde gebieden;
 • bindend, gezaghebbend en beschikkend over een regionaal netwerk;
 • het vermogen om onafhankelijk de adviserende rol uit te oefenen;
 • beschikt over eigenschappen om de RvT als eenheid te laten functioneren, waarin elk lid voldoende ruimte ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een “lastig“ gesprek te voeren;
 • beschikt over ruime kennis en ervaring op bestuurlijk gebied;
 • levert waardevolle inzichten en advies met betrekking tot de strategische richting van de stichting, met specifieke aandacht voor kwaliteitsverbetering en risicobeheersing.;
 • affiniteit met de activiteiten van Stichting BEZINNZorg.

Competenties

Toezichthouders vervullen regelmatig verschillende rollen, afhankelijk van de situatie of specifieke dossiers. Soms vraagt een situatie om meer nauwe betrokkenheid, terwijl in andere gevallen juist meer afstand gewenst is. Hieronder volgt een concreter overzicht van de diverse rollen die toezichthouders kunnen aannemen:

 • Afstand indien nodig of gewenst;
 • Betrokkenheid: grondige kennis van de organisatie, inclusief details, bijdrage aan toekomstige ontwikkelingen, kritische evaluatie van strategisch beleid;
 • Bewaker van de kernwaarden van de organisatie, functioneert als het geweten van de organisatie;
 • Verbinding leggen tussen verschillende belangen en deze zorgvuldig afwegen;
 • Observeren van processen en in staat zijn om deze observaties bespreekbaar te maken;
 • Garanderen van kwaliteit binnen de organisatie;
 • Fungeren als brainstormpartner, inspirator en soms uitdagende factor om het denken te prikkelen;
 • Actief bijdragen als teamspeler in de context van de toezichthoudende rol.

De tijdsbesteding voor het lid van de RvT bedraagt gemiddeld een halve dag per maand.

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding.

De leden van de RvT committeren zich aan de Governancecode zorg.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de RvT, de heer B. Stuurwold telefoon: 06-20952346.

Belangstellenden voor een van de posities van lid van de RvT Stichting BEZINNZorg kunnen hun reactie richten aan Amanda Mauwa, Management secretaresse Stichting BEZINNZorg via e-mail: a.mauwa@bezinnzorg.nl.

Reacties kunnen tot en met 15 februari 2024 worden ingediend. Op 22 februari in de middag zullen gesprekken worden gevoerd. Bij gebleken geschiktheid zal de benoeming per direct plaatsvinden voor een (eerste) termijn van vier jaar.